បេក្ខភាពចលនាប្រឡងប្រណាំងបង្គន់សាធារណៈកម្ពុជាលើកទី១នៅខេត្តកែប (ចំនួន3)

កែប

បេក្ខភាពចលនាប្រឡងប្រណាំងបង្គន់សាធារណៈកម្ពុជាលើកទី១នៅខេត្តកែប (ចំនួន3):
តើអ្នកស្គាល់ និងធ្លាប់ប្រើសេវាបង្គន់សាធារណៈខាងក្រោមនេះឬទេ?
សូម ចូលរួមផ្ដល់ការវាយតម្លៃពីភាពស្អាតរបស់បង្គន់នេះ ដោយគ្រាន់តែ Scan QR Code ខាងក្រោម។
ជ័យលាភីនឹងប្រគល់ជូននៅក្នុងឱកាសទិវាជាតិទីក្រុងស្អាត នាថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩។

Have you ever been aware of and used the public toilet services below? Please help evaluate the cleanliness and hygiene of the public toilets by casting the vote on the following Scan QR Code.
The awards will be presented on the National Clean City Day, 25th February 2019.