បេក្ខភាពចលនាប្រឡងប្រណាំងបង្គន់សាធារណៈកម្ពុជាលើកទី១នៅខេត្តកែប (ចំនួន3)

កែប

បេក្ខភាពចលនាប្រឡងប្រណាំងបង្គន់សាធារណៈកម្ពុជាលើកទី១នៅខេត្តកែប (ចំនួន3):
តើអ្នកស្គាល់ និងធ្លាប់ប្រើសេវាបង្គន់សាធារណៈខាងក្រោមនេះឬទេ?
សូម ចូលរួមផ្ដល់ការវាយតម្លៃពីភាពស្អាតរបស់បង្គន់នេះ ដោយគ្រាន់តែ Scan QR Code ខាងក្រោម។
ជ័យលាភីនឹងប្រគល់ជូននៅក្នុងឱកាសទិវាជាតិទីក្រុងស្អាត នាថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩។

Have you ever been aware of and used the public toilet services below? Please help evaluate the cleanliness and hygiene of the public toilets by casting the vote on the following Scan QR Code.
The awards will be presented on the National Clean City Day, 25th February 2019.

This website, Tourismcambodia.org, the official website of Ministry of Cambodia of the Kingdom of Cambodia, is designed and maintained collaboratively by RED DOT (Cambodia) Co., Ltd and Cybernetics Ltd a full service branding and advertising agency in Cambodia. While efforts are made to ensure that all the information hereto are good, accurate and up to date, by visiting the website Tourismcambodia.org, viewing, accessing or otherwise using any of the services or information created, collected, compiled or submitted to Tourismcambodia.org, you agree to be bound by the our Terms and Conditions of Use, (Click here). If you do not want to be bound by our Terms, your only option is not to visit, view or otherwise use the services of Tourismcambodia.org. You understand, agree and acknowledge that these Terms constitute a legally binding agreement between you and Tourismcambodia.org and that your use of Tourismcambodia.org shall indicate your conclusive acceptance of this agreement.