ក្រសួងទេសចរណ៍ បានណែនាំដល់ លោក-លោកស្រី មន្ទីរទេសចរណ៍រាជធានី-ខេត្ត ម្ចាស់មូលដ្ឋានអាជីវកម្មសេវាកម្មទេសចរណ៍

ក្រសួងទេសចរណ៍ បានណែនាំដល់ លោក-លោកស្រី មន្ទីរទេសចរណ៍រាជធានី-ខេត្ត ម្ចាស់មូលដ្ឋានអាជីវកម្មសេវាកម្មទេសចរណ៍

ក្រសួងទេសចរណ៍ បានណែនាំដល់ លោក-លោកស្រី មន្ទីរទេសចរណ៍រាជធានី-ខេត្ត ម្ចាស់មូលដ្ឋានអាជីវកម្មសេវាកម្មទេសចរណ៍ ប្រតិបត្តិករទេសចរណ៍ទាំងអស់ចូលរួមយ៉ាងសកម្មអនុវត្តវិធានការការពារជំងឺគ្រុនឈាម។ ដើម្បីចូលរួមចំណែកប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនឈាម និងធានាសុខុមាលភាពដល់ភ្ញៀវទេសចរជាតិ និងអន្តរជាតិ សូម មន្ទីរទេសចរណ៍រាជធានី-ខេត្ត ម្ចាស់មូលដ្ឋានអាជីវកម្មសេវាកម្មទេសចរណ៍ ប្រតិបត្តិករទេសចរណ៍ទាំងមេត្តាជួយផ្សព្វផ្សាយដល់ភ្ញៀវទេសចរជាតិ និងអន្តរជាតិទាំងអស់ឱ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ន និងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ អំពីករណីជំងឺគ្រុនឈាមនេះ។ សូមអរគុណ!