ក្រសួងទេសចរណ៍ចេញសារាចរណែនាំស្តីពីការពង្រឹងគុណភាពសេវាកម្ម អាជីវកម្មក្នុងឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍

ក្រសួងទេសចរណ៍ចេញសារាចរណែនាំស្តីពីការពង្រឹងគុណភាពសេវាកម្ម អាជីវកម្មក្នុងឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍

ក្រសួងទេសចរណ៍ចេញសារាចរណែនាំស្តីពីការពង្រឹងគុណភាពសេវាកម្ម អាជីវកម្មក្នុងឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍ ក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យសមុទ្រលើកទី៨ ជុំទី២ ពីថ្ងៃទី ២១-២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ នៅខេត្តកំពត។