ភាសាខ្មែរ
 
ការសម្រេចជ្រើសរើស និងប្រគល់កិច្ចសន្យាស្តីពីការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារបរិក្ខារ

បច្ចេកទេស (Computer Printer Scanner Photocopy and Laptop )។

ការសម្រេចជ្រើសរើស និងប្រគល់កិច្ចសន្យាស្តីពីការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារបរិក្ខារ
ជាកិត្តិយសដ៏ធំធេងសម្រាប់អង្គការទេសចរណ៍ពិភព លោកដែលបានសហការរៀបចំ ព្រឹត្តិការណ៍ ដ៏គួរឲ្យចងចាំមួយនេះនៅ ក្នុងប្រទេសដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់អ្នក

អង្គការទេសចរណ៍ពិភពលោកមិន ដែលធ្លាប់បានរៀបចំសន្និសីទទាក់ទងទៅនឹងវិស័យទេសចរណ៍ និង វប្បធម៌ ដែលមានទំហំធំ និងទទួលបាការគាំទ្រ និងចូលរួមពីប្រតិភូ ថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រី និងឥស្សរៈជនជាន់ខ្ពស់បែបនេះពីមុនមកទេ។

ជាកិត្តិយសដ៏ធំធេងសម្រាប់អង្គការទេសចរណ៍ពិភព លោកដែលបានសហការរៀបចំ ព្រឹត្តិការណ៍ ដ៏គួរឲ្យចងចាំមួយនេះនៅ ក្នុងប្រទេសដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់អ្នក
ឯកឧត្តម ថោង ខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ ថ្លែងក្នុងឱកាសនៃពិធី ប្រកាស តែងតាំង ប្រធានមន្ទីរ ទេសចរណ៍ខេត្តស្ទឹងត្រែង

“ជំនាញគឺជាជីវិត Your skill is your life” ឯកឧត្តម ថោង ខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ ថ្លែងក្នុង ឱកាសនៃពិធីប្រកាសតែងតាំង ប្រធានមន្ទីរ ទេសចរណ៍ខេត្តស្ទឹងត្រែង

ឯកឧត្តម ថោង ខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ ថ្លែងក្នុងឱកាសនៃពិធី ប្រកាស តែងតាំង ប្រធានមន្ទីរ ទេសចរណ៍ខេត្តស្ទឹងត្រែង
 
111