ក្រសួងទេសចរណ៍បានបង្កើតកម្មវិធីវគ្គបណ្តុះបណ្តាលតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ ស្តីពី "ការបញ្ចូលទិន្នន័យមូលដ្ឋានអាជីវកម្មទេសចរណ៍ដែលមានវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍នៅក្នុងប្រព័ន្ធអនឡាញ

នារសៀលថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ឆាយ ឃុនឡុង ទីប្រឹក្សា និងជាអគ្គនាយករងគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍បានដឹកនាំកម្មវិធីវគ្គបណ្តុះបណ្តាលតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ ស្តីពី "ការបញ្ចូលទិន្នន័យមូលដ្ឋានអាជីវកម្មទេសចរណ៍ដែលមានវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍នៅក្នុងប្រព័ន្ធអនឡាញ " ដល់មន្រ្តីរដ្ឋបាល និងមន្ទីរទេសចរណ៍រាជធានី-ខេត្ត សរុបចំនួន២៦៥នាក់។
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ មានគោលបំណងឱ្យមន្រ្តីជំនាញថ្នាក់មូលដ្ឋានយល់ដឹង និងចេះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអនឡាញក្នុងការអនុវត្តវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍របស់អាជីវកម្មទេសចរណ៍នៅតាមមូលដ្ឋាន និងសហគមន៍របស់រាជធានី-ខេត្តទាំងអស់ស្របតាមវិធានសុវត្ថិភាព និងនីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដារអប្បបរមា (SOP) សម្រាប់មូលដ្ឋានអាជីវកម្មទេសចរណ៍ ដែលដាក់ចេញដោយក្រសួងទេសចរណ៍។ សូមជូនតំណរភ្ជាប់ប្រព័ន្ធអនឡាញស្តីពីការអនុវត្តវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍ www.tourismsafety.visitcambodia.travel
ចំពោះវីដេអូស្តីពីការបង្ហាញប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានអាជីវកម្មទេសចរណ៍ដែលមានវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍មានដូចខាងក្រោម៖
https://t.me/tourismkh/352

This website, Tourismcambodia.org, the official website of Ministry of Cambodia of the Kingdom of Cambodia, is designed and maintained collaboratively by RED DOT (Cambodia) Co., Ltd and Cybernetics Ltd a full service branding and advertising agency in Cambodia. While efforts are made to ensure that all the information hereto are good, accurate and up to date, by visiting the website Tourismcambodia.org, viewing, accessing or otherwise using any of the services or information created, collected, compiled or submitted to Tourismcambodia.org, you agree to be bound by the our Terms and Conditions of Use, (Click here). If you do not want to be bound by our Terms, your only option is not to visit, view or otherwise use the services of Tourismcambodia.org. You understand, agree and acknowledge that these Terms constitute a legally binding agreement between you and Tourismcambodia.org and that your use of Tourismcambodia.org shall indicate your conclusive acceptance of this agreement.