សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសបេក្ខជន សិស្ស និស្សិត និងមន្រ្តីរាជការស៊ីវិលទូទៅ ឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងទេសចរណ៍សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសបេក្ខជន សិស្ស និស្សិត និងមន្រ្តីរាជការស៊ីវិលទូទៅ ឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងទេសចរណ៍សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ ចំនួន១៥ កន្លែង នៅទីស្ដីការក្រសួងទេសចរណ៍ និងមន្ទីរទេសចរណ៍រាជធានី ខេត្ត។