ក្រុមការងារប្រលងប្រណាំងវីដេអូ “កំណប់សហគមន៍ ជំរំទេសចរណ៍” រដូវកាលទី៣ ក្រោមប្រធានបទ “ខ្ញុំ និងធម្មជាតិ”

ក្រុមការងារប្រលងប្រណាំងវីដេអូ “កំណប់សហគមន៍ ជំរំទេសចរណ៍” រដូវកាលទី៣ ក្រោមប្រធានបទ “ខ្ញុំ និងធម្មជាតិ” នឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាតំរង់ទិសដើម្បីស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់ពីគោលការណ៍កម្មវិធី នឹងតំបន់ដែលត្រូវប្រឡងប្រណាំង ដែលត្រូវបានធ្វើបទបង្ហាញពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងទេសចរណ៍ មន្រ្តីជំនាញមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តបាត់ដំបង និងពោធិសាត់ សហគមន៍ និងក្រុមការងាររៀបចំកម្មវិធី។ បន្ទាប់ពីចូលរួមសិក្ខាសាលា ក្រុមទាំងអស់ នឹងត្រូវរៀបចំផែនការថតដើម្បីឈានទៅកាន់ដំណាក់កាលបន្ទាប់ ដែលត្រូវចូលរួមក្នុងប្រឡងប្រណាំង៩ក្រុមចុងក្រោយ។.
ថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០
ទីតាំង ៖ មជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា-កូរ៉េ ( CKCC )
ចាប់ពី ៨ព្រឹក រហូត ១២ថ្ងៃត្រង់
ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតទាក់ទងនឹងចលនាប្រឡងប្រណាំងវីដេអូ រដូវកាលទី៣នេះ សូមទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ៖ 097 711 04 55
#VideoCompetition #EcoTourism #Travel #Cambodia
#Metfone #ដើរព្រៃDerPrey #MountainAsiaDiscovery #MOBgallery
#BackToNature

This website, Tourismcambodia.org, the official website of Ministry of Cambodia of the Kingdom of Cambodia, is designed and maintained collaboratively by RED DOT (Cambodia) Co., Ltd and Cybernetics Ltd a full service branding and advertising agency in Cambodia. While efforts are made to ensure that all the information hereto are good, accurate and up to date, by visiting the website Tourismcambodia.org, viewing, accessing or otherwise using any of the services or information created, collected, compiled or submitted to Tourismcambodia.org, you agree to be bound by the our Terms and Conditions of Use, (Click here). If you do not want to be bound by our Terms, your only option is not to visit, view or otherwise use the services of Tourismcambodia.org. You understand, agree and acknowledge that these Terms constitute a legally binding agreement between you and Tourismcambodia.org and that your use of Tourismcambodia.org shall indicate your conclusive acceptance of this agreement.