ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី ថោង ខុន ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារទេសចរណ៍រយៈពេល ០៩ខែ ដើមឆ្នាំ២០២០ និងទិសដៅអនុវត្តបន្តត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២០

(ភ្នំពេញ)៖ នារសៀលថ្ងៃទី ២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី ថោង ខុន បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារទេសចរណ៍រយៈពេល ០៩ខែ ដើមឆ្នាំ២០២០ និងទិសដៅអនុវត្តបន្តត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២០ ដោយមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ មន្ត្រីក្រសួង និងប្រធានមន្ទីរទេសចរណ៍រាជធានីខេត្ត ប្រមាណ ១៣០នាក់។
កិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងដើម្បីបូកសរុប ឆ្លុះបញ្ចាំង និងវាយតម្លៃពីលទ្ធផលអនុវត្តការងាររយៈពេល០៩ខែ ឆ្នាំ២០២០ កន្លងមក និងការដាក់ចេញនូវផែនការ យុទ្ធសាស្ត្រ និងទិសដៅអនុវត្តបន្ត ក្នុងដំណាក់កាលវិបត្តិជំងឺឆ្លងសកលកូវីដ-១៩។
កិច្ចប្រជុំនេះមានបទអន្តរាគមន៍លើប្រធានបទចំនួនសំខាន់ៗ ០៦ ដូចជា៖
➢ ផែនការអនុវត្តវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍
➢ ផែនការសកម្មភាពជម្រុញចលនាទេសចរណ៍ផ្ទៃក្នុង និងការពង្រឹងមណ្ឌលព័ត៌មានទេសចរណ៍
➢ ការអភិវ៊ឌ្ឍផលិតផលទេសចរណ៍ថ្មីៗ និងសហគមន៍ទេសចរណ៍
➢ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទេសចរណ៍ជាមួយ UNWTO, WTTC, ASEAN, ASEAN+3
➢ ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈទេសចរណ៍តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ
➢ ការពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធ និងវិន័យមន្រ្តីរាជការនៅថ្នាក់ក្រសួង និងថ្នាក់មន្ទីរទេសចរណ៍រាជធានី ខេត្ត។
ក្រសួងទេសចរណ៍នឹងប្រកាសផ្សព្បផ្សាយអំពីលទ្ធផលលំអិតនៃកិច្ចប្រជុំនេះនៅក្នុងការចុះផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៀត។

This website, Tourismcambodia.org, the official website of Ministry of Cambodia of the Kingdom of Cambodia, is designed and maintained collaboratively by RED DOT (Cambodia) Co., Ltd and Cybernetics Ltd a full service branding and advertising agency in Cambodia. While efforts are made to ensure that all the information hereto are good, accurate and up to date, by visiting the website Tourismcambodia.org, viewing, accessing or otherwise using any of the services or information created, collected, compiled or submitted to Tourismcambodia.org, you agree to be bound by the our Terms and Conditions of Use, (Click here). If you do not want to be bound by our Terms, your only option is not to visit, view or otherwise use the services of Tourismcambodia.org. You understand, agree and acknowledge that these Terms constitute a legally binding agreement between you and Tourismcambodia.org and that your use of Tourismcambodia.org shall indicate your conclusive acceptance of this agreement.