សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង បានផ្តល់កិត្តិយសប្រគល់សៀវភៅគោលនយោបាយជាតិអេកូទេសចរណ៍ (២០១៩ - ២០៣០)

សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង បានផ្តល់កិត្តិយសប្រគល់សៀវភៅគោលនយោបាយជាតិអេកូទេសចរណ៍ (២០១៩ - ២០៣០)

សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង បានផ្តល់កិត្តិយសប្រគល់សៀវភៅគោលនយោបាយជាតិអេកូទេសចរណ៍ (២០១៩ - ២០៣០) ជូនឯកឧត្តម ថោង ខុន និងចែកជ័យលាភីជូនសហគមន៍ទេសចរណ៍គំរូលើកទី២ ឆ្នាំ២០១៩ និងជ័យលាភីនៃការប្រលងប្រណាំងវីដេអូអំពីសហគមន៍ឆ្នាំ២០១៩។

អង្គវេទិកាក៏មានរៀបចំជាពិព័រណ៍ខ្នាតតូចស្តីពីសហគមន៍ទេសចរណ៍ និងអេកូទេសចរណ៍ នៅខាងក្រៅសាលប្រជុំ ហើយនៅចុងបញ្ចប់នៃអង្គវេទិកានេះ នឹងមានចេញជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយ(Declaration) ស្តីពីការជំរុញការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ទេសចរណ៍ និងអេកូទេសចរណ៍៕