វេទិកាកិច្ចពិភាក្សាលើគោលនយោបាយជាតិអេកូទេសចរណ៍លើកទី១

វេទិកាកិច្ចពិភាក្សាលើគោលនយោបាយជាតិអេកូទេសចរណ៍លើកទី១

វេទិកាកិច្ចពិភាក្សាលើគោលនយោបាយជាតិអេកូទេសចរណ៍លើកទី១ស្តីពី:
១- ទស្សនទាននិងចក្ខុវិស័យក្នុងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ទេសចរណ៍ និងអេកូទេសចរណ៍
២- ការចូលរួមរបស់វិស័យឯកជន និងដៃគូរអភិវឌ្ឍក្នុងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ទេសចរណ៍ និងអេកូទេសចរណ៍
៣- ការចូលរួមរបស់យុវជន និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ទេសចរណ៍ និងអេកូទេសចរណ៍