ក្រសួងទេសចរណ៍ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីអំពីការប្រលងប្រណាំងរមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍គំរូលើកទី៣

ក្រសួងទេសចរណ៍ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីអំពីការប្រលងប្រណាំងរមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍គំរូលើកទី៣ ការប្រលងប្រណាំងសហគមន៍ទេសចរណ៍គំរូលើកទី២ និងការជ្រើសរើសវត្តទេសចរណ៍គំរូលើកទី១ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ សំដៅលើកកម្ពស់គុណភាពសេវាកម្មទេសចរណ៍ អភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលទេសចរណ៍ និងផ្សព្វផ្សាយគោលដៅទេសចរណ៍ អោយកាន់តែទូលំទូលាយថែមទៀត។