ភាសាខ្មែរ
 
 
ឯកឧត្តម ថោង ខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ ថ្លែងក្នុងឱកាសនៃពិធី ប្រកាស តែងតាំង ប្រធានមន្ទីរ ទេសចរណ៍ខេត្តស្ទឹងត្រែង

“ជំនាញគឺជាជីវិត Your skill is your life” ឯកឧត្តម ថោង ខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ ថ្លែងក្នុង ឱកាសនៃពិធីប្រកាសតែងតាំង ប្រធានមន្ទីរ ទេសចរណ៍ខេត្តស្ទឹងត្រែង

ឯកឧត្តម ថោង ខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ ថ្លែងក្នុងឱកាសនៃពិធី ប្រកាស តែងតាំង ប្រធានមន្ទីរ ទេសចរណ៍ខេត្តស្ទឹងត្រែង
សារាចរណែនាំស្តីពីការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងមណ្ឌល កម្សាន្តទេសចរណ៍មនុស្ស ពេញវ័យ ចេញដោយ ក្រសួងទេសចរណ៍

កាលពីថ្ងៃទី៣០ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៥ក្នុងគោល បំណងណែនាំដល់ម្ចាស់អាជីវកម្ម នៃមណ្ឌល កម្សាន្ត ទេសចរណ៍មនុស្សពេញវ័យ

សារាចរណែនាំស្តីពីការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងមណ្ឌល កម្សាន្តទេសចរណ៍មនុស្ស ពេញវ័យ ចេញដោយ ក្រសួងទេសចរណ៍
សារាចរណែនាំស្តីពីការរៀបចំពង្រឹងផលិតផល ទេសចរណ៍ក្នុង ឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ ប្រពៃណីជាតិ

សារាចរណែនាំស្តីពីការរៀបចំពង្រឹងផលិតផល ទេសចរណ៍ក្នុង ឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិ ឆ្នាំមមែ សប្តស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៩

សារាចរណែនាំស្តីពីការរៀបចំពង្រឹងផលិតផល ទេសចរណ៍ក្នុង ឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ ប្រពៃណីជាតិ