ភាសាខ្មែរ
 
 
ពីធីបុណ្យទន្លេលើកទិ ២ ឆ្នាំ ២០១៦

ដោយទទួលបានការអនុញ្ញាតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពិរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្រសូងទេសចរណ៍សហការជាមួយក្រសួងវប្បធម៌ និង វិចិត្រសិល្បះ 

ពីធីបុណ្យទន្លេលើកទិ ២ ឆ្នាំ ២០១៦
Thansur Bokor on Sea Festival 2015

Thansur Bokor on Sea Festival 2015

Thansur Bokor on Sea Festival 2015
Apologies letter from AirAsia

For the unintentionally mistake of putting Central Market's picture with an incorrect title on Air Asian Myanmar Facebook's page.

Apologies letter from AirAsia