ភាសាខ្មែរ
 
 
Thansur Bokor on Sea Festival 2015

Thansur Bokor on Sea Festival 2015

Thansur Bokor on Sea Festival 2015
Apologies letter from AirAsia

For the unintentionally mistake of putting Central Market's picture with an incorrect title on Air Asian Myanmar Facebook's page.

Apologies letter from AirAsia
​ពិធី​បើក​វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​អ្នក​វាយតម្លៃ​បង្គោល​ជាតិ​​ផ្នែក​សេវាកម្ម​ម្ហូបអាហារ និង​ភេសជ្ជៈ នៃ​សេវាកម្ម​សណ្ឋាគារ

ក្រសួង​ទេសចរណ៍ និង​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​អ្នកជំនាញ​ទេសចរណ៍ បានរៀបចំ “​ពិធី​បើក​វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​អ្នក​វាយតម្លៃ​បង្គោល​ជាតិ​​ផ្នែក​សេវាកម្ម​ ម្ហូបអាហារ និង​ភេសជ្ជៈ (Food & Beverage Services) នៃ​សេវាកម្ម​សណ្ឋាគារ​” កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​១៥ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៥ នៅ​សណ្ឋាគារ New Angkorland ខេត្តសៀមរាប ដោយ​មាន​ការិចូលរួម​ពី​ដៃគូរ​អភិវឌ្ឍន៍ សិក្ខាកាម ព្រមទាំង​ភ្ញៀវកិត្តិយស​ជាតិ ប្រមាណ​ជាង ១៣០​រូប​។​

​ពិធី​បើក​វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​អ្នក​វាយតម្លៃ​បង្គោល​ជាតិ​​ផ្នែក​សេវាកម្ម​ម្ហូបអាហារ និង​ភេសជ្ជៈ នៃ​សេវាកម្ម​សណ្ឋាគារ