ភាសាខ្មែរ
 
Blog
Multimedia
Cambodia Tourism Law - Kingdom of Wonder

អ្នកចូលទស្សនា

ម្សិល​មិញ
:
2,265
ថ្ងៃនេះ
:
138
សរុប
:
4,126,758
 

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

​ឡូ​តិ៍លេខ3A សង្កាត់​វាលវង់ ខណ្ឌ​7​មករា រាជធានី​ភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​

ទូរស័ព្ទលើតុ
:
(855) 23 88 49 74 (នាយកដ្ឋាន​រដ្ឋបាល និង​កិច្ចការ​ទូទៅ)
(855) 23 88 50 39 (នាយកដ្ឋាន​ទីផ្សារ និង​ផ្សព្វផ្សាយ)

សូម​ផ្ញើ​ការឆ្លើយតប ឬ​ការស្នើ​របស់​លោក​អ្នក​ម​ក​កាន់

បើសិន​អ្នក​មាន​បញ្ហា​ក្នុង​ការបើក​មើល​គេហទំព័រ​នេះ សូម​ផ្ញើ​សារ​អេឡិចត្រូនិច (Email) មកកាន់​យើងខ្ញុំ​។

  ទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
ទូរស័ព្ទដៃ : (855) 15 909 131 (ភាសាខ្មែរ / ភាសាអង់គ្លេស)
ការិយាល័យ : (855) 90 390 093
សារអេឡិចត្រូនិច :

ពិនិត្យមើល​តម្លៃ

​ដើម្បី​ធ្វើការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម សូម​អាន​ខចែង និង​លក្ខ​ខ​ណ្ខ​របស់​យើង​។​