ភាសាខ្មែរ
ក្រសួងទេសចរណ៍នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ក្រសួងទេសចរណ៍នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ព្រះរាជាណាចក្រ​អច្ឆរិយ
Blog
Multimedia
Cambodia Tourism Law - Kingdom of Wonder
Email Facebook Twitter Share ThisShareThis

អ្នកចូលទស្សនា

ម្សិល​មិញ
:
2,786
ថ្ងៃនេះ
:
725
សរុប
:
3,111,011
 

ការស្នាក់នៅ | សណ្ឋាគារ

ស្វែងរក ការស្នាក់នៅ
ទីតាំង : Filter :
លទ្ធផល 1-10 នៃ 574
River 108 Hotel
រាជធានីភ្នំពេញ N° 2, Street 108, Sankat Wat Phnom, Other, Phnom Penh City
សណ្ឋាគារ |
InterContinental Phnom Penh
រាជធានីភ្នំពេញ P.O. Box 2288, Regency Square, 296 Mao Tse Tound Blvd., Chamkarmorn, Phnom Penh City
សណ្ឋាគារ |
7 Makara Hotel
ខេត្តកំពង់ចាម Village 14, Sangkat Kampong Cham, Kampong Cham City 
សណ្ឋាគារ |
A1 Hotel
រាជធានីភ្នំពេញ N°. 10, Jawaharlal Nehru (St. 215), corner Street 118 
សណ្ឋាគារ |
Abadi Paradise Eco Resort
ខេត្តសៀមរាប Teuk Vil Village, Pre Thmei Commune, Siem Reap District Siem Reap, 
សណ្ឋាគារ |
Alliance Hotel Boutique Café
ខេត្តសៀមរាប Wat Damak Village, 7 Makara Street, Center Town Old Market 
សណ្ឋាគារ |
Alliance Villa
ខេត្តសៀមរាប Steung Thmey Village, Sangkat Svay Dangkum. 
សណ្ឋាគារ |
Allson Angkor Hotel
ខេត្តសៀមរាប National Road No 6, Phum Sala Kanseng, Sangkat Svay Dangkum, Siem Reap City 
សណ្ឋាគារ |
Allson Angkor Paradise Hotel
ខេត្តសៀមរាប National Road 6, Phum Salakanseng, Sangkat Svay Dangkum, Siem Reap City 
សណ្ឋាគារ |
Almond Hotel
ខេត្តសៀមរាប Nº. A-81, Charles De Gaulle Street next to Apsara Authority Garden 
សណ្ឋាគារ |
[ 1 ]   2   3   4   5   6   7   8   9   ...  58   [បន្ទាប់]
Disclaimer: This website, Tourismcambodia.org, the official website of Ministry of Cambodia of the Kingdom of Cambodia, is designed and maintained by Red Dot (Cambodia) Co., Ltd, a full service branding and advertising agency in Cambodia. While efforts are made to ensure that all the information hereto are good, accurate and up to date, by visiting the website Tourismcambodia.org, viewing, accessing or otherwise using any of the services or information created, collected, compiled or submitted to Tourismcambodia.org, you agree to be bound by the our Terms and Conditions of Use, (Click here). If you do not want to be bound by our Terms, your only option is not to visit, view or otherwise use the services of Tourismcambodia.org. You understand, agree and acknowledge that these Terms constitute a legally binding agreement between you and Tourismcambodia.org and that your use of Tourismcambodia.org shall indicate your conclusive acceptance of this agreement.