ភាសាខ្មែរ
ក្រសួងទេសចរណ៍នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា  
ព្រះរាជាណាចក្រ​អច្ឆរិយ
 
Multimedia
Cambodia Tourism Law - Kingdom of Wonder

អ្នកចូលទស្សនា

ម្សិល​មិញ
:
1,721
ថ្ងៃនេះ
:
138
សរុប
:
4,437,201
 

ភោជនីយដ្ឋាន - ខេត្តកែប | ភោជនីយដ្ឋានបែបខ្មែរ

ស្វែងរក ភោជនីយដ្ឋាន
Filter :
ប្រភេទ​ : ទីតាំង :
លទ្ធផល 1-10 នៃ 10
Boeung Kalo Kep
ខេត្តកែប near the intersection at Kep Beach
ទូរស័ព្ទដៃ:012 680 816
ភោជនីយដ្ឋានបែបខ្មែរ |
Kep Lodge
ខេត្តកែប Pepper Street, Sangkat Prey Thom, Kep City
ទូរស័ព្ទដៃ:092 435 330
ភោជនីយដ្ឋានបែបខ្មែរ |
Kep Seaside Guesthouse
ខេត្តកែប in front of Kep football stadium
ទូរស័ព្ទដៃ:012 684 241
ភោជនីយដ្ឋានបែបខ្មែរ |
Khors Tonsay Restaurant
ខេត្តកែប Koh Tonsay beach, Kep City
ទូរស័ព្ទដៃ:012 858 176
ភោជនីយដ្ឋានបែបខ្មែរ |
Kukuluku Beach Club
ខេត្តកែប Street 33A, Kep Village, Kep City
ទូរស័ព្ទដៃ:099 504 820
ភោជនីយដ្ឋានបែបខ្មែរ |
Rega Kep Ma Campagne Guesthouse & Restaurant
ខេត្តកែប next to Kep Hospital
ទូរស័ព្ទដៃ:012 897 205
ភោជនីយដ្ឋានបែបខ្មែរ |
Star Inn
ខេត្តកែប On Kep Beach, Thmey Village, Sangkat Prey Thom, Kep
ទូរស័ព្ទលើតុ:036 6393 909
ភោជនីយដ្ឋានបែបខ្មែរ |
The Boat House
ខេត្តកែប St. 33A (Beach Road), Sangkat Prey Thom, Kep, Kep City
ទូរស័ព្ទលើតុ:036 63 36 334
ភោជនីយដ្ឋានបែបខ្មែរ |
Vanna Bungalows
ខេត្តកែប Thmey Village, Street 33, Sangkat Prey Thom, on the hillside of Kep City
ទូរស័ព្ទដៃ:012 755 038
ភោជនីយដ្ឋានបែបខ្មែរ |
Veranda Guesthouse & Resort
ខេត្តកែប Thmey Village, Sangkat Prey Thum, Kep City, opposite Aspeca Office
ទូរស័ព្ទលើតុ:033 399 035
ភោជនីយដ្ឋានបែបខ្មែរ |